Dálkasat mátkkis

Leatgo vuolgime mátkái? Áiggutgo oastit reseaptadálkasa nuppi riikkas čállojuvvon reseapttain dehe fievrridit dálkasiid fárustat? Dán siidui leat čohkkejuvvon oppalaš diehtu, geažideamit sihke liŋkkat mátkkošteapmái ja dálkasiidda.


Ovdal vuolgima

Hága dálkasiiddásat reseapttaid ja eará áššegirjjiid

Čielggat dálkasiid riikiibuktima ráddjehusaid

Báhkke dálkasiid fuolalaččat mátkki várás

Muitte dáid

 1. Čielggat, makkár dálkkasreseaptta dárbbašat
  • Juos háliidat oastit dálkasiid olgoriikkain, dárbbašat čuozáhatriikkas ja iežat dárbbašan dálkasis sorjádettiin doaktára čállin báberdálkkasmearrama olgoriikkain oastima várás, šleađgareseaptta dehe čuozáhatriikka doaktára čállin reseaptta.
  • Reseapttain sáhtát maid duođaštit dálkasiid, mat leat du mielde, dárbbašlašvuođa ja ráhkkanit dálkasiid láhppomii dehe billahuvvamii.
  • Dárkkis, man guhká dálkkasreseapta lea vuoimmis čuozáhatriikkastat.
 2. Smiehta, dárbbašatgo eará áššegirjjiid dálkasiid riikii buktima várás
  • Čuozáhatriikka lágat váikkuhit dálkasiid riikii buktimii.
  • Čuozáhatriikkas ja dálkkasbuktagis sorjádettiin sáhtát dárbbašit duollus ovdamearkka dihte Schengen-duođaštusa, buktinlobi dehe duođaštusa insuliidnanáluid dárbbašlašvuođas.
  • Báikkálaš rávvagiid čielggadeamis sáhtát geavahit veahkkin ovdamearkka dihte duollu, ambassáda sihke rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa kontáktačuoggá.
  • Muitte váldit vuhtii maid vejolaš čađamannanriikkaid rávvagiid.
 3. Báhkke dálkasiid mielde fuolalaččat
  • Fievrrit dálkasiid iežat giehtamátkedávviriin originálalaš báhkaineaset.
  • Sihkkarastte, ahte dálkasat eai beasa billahuvvat, ja ahte dat bissot rivttes temperatuvrras fievrrideami áigge.
 4. Oza dárbbu mielde buhtadusa olgoriikkain ostojuvvon dálkasiin
  • Don sáhtát oažžut buhtadusaid olgoriikkain ostojuvvon dálkasiin, juos don leat oadjuduvvon buohcama várás Suomas dehe don gulat Suoma buohccedikšuma goasttádusovddasvástádusa ollái.
  • Buhtadusa eaktun lea, ahte danveardásaš dálkkas buhttejuvvo Suomas.

Mátkkoštatgo Suomas olgoriikkaide?

Leago du dárkkuhussan oastit mátkki várás dárbbašlaš dálkasiid mielde juo Suomas? Juos don leat vuolgime olgoriikkaide guhkit áigái, váldde vuhtii man olu don sáhtát oastit reseaptadálkasa háválassii (suomagillii). Váldde fárrui čoahkkáigeassočáláhusa iežat geavahan dálkasiin. Sáhtát čálihit dan Omakanta (sámás: IežanKanta)-bálvalusas.

Juos áiggut oastit reseaptadálkasa EU- dehe Eeg-riikkas, siđa doaktáris dálkkasmearrama olgoriikkain oastima várás. Estteeatnamis, Portugalas, Kroátias, Polskkas ja Espánnjas sáhtát dábálaččat geavahit maid suopmelaš šleađgareseaptta. Fuomášathan reseapttaid ráddjehusat (suomagillii).  EU- ja Eeg-riikkaid olggobealde reseaptadálkasiidda dárbbašat báikkálaš dearvvašvuohtafuolahusa ámmátolbmo čállin reseaptta.

Diđoštala dálkasiid riikiibuktima áššiid čuozáhatriikka duolloeiseválddiin.

Mátkkoštatgo olgoriikkain Supmii?

Don sáhtát buktit dálkasiid dušše iežat persovnnalaš atnui. Vai sáhtát buktit dálkasiid Supmii, dain galgá leat vuovdinlohpi háhkanriikkas ja dat galget leat háhkkojuvvon doaimmaheaddjis, geas lea lohpi dálkasiid vuovdimii. Lobálaš buktinmearri (suomagillii) sorjá dálkkasbuktagis ja buktinriikkas.

Don sáhtát geavahit nuppi EU- dehe Eeg-riikkas dehe Šveiccas čállojuvvon dálkkasreseaptta Suomas, juos dat doallá sisttis dárbbašlaš dieđuid ja dálkkas lea oažžunsajis Suomas. Don sáhtát oastit dálkasiid estteeatnanlaš, portugalalaš, kroátialaš, polskalaš ja espánnjalaš  šleađgareseapttain dihto eavttuid mielde (suomagillii). EU- tai Eeg-riikkaid dehe Šveicca olggobealde čállojuvvon dálkkasreseaptta it sáhte atnit Suomas.

Leatgo fárustat dálkasat, mat gárehuhttet dehe váikkuhit guovddášnearvavuogádahkii?

Narkotihkkan klassifiserejuvvon dehe psykotrohpalaš (suomagillii) dálkasiid ii sáhte háhkat nuppi riikkas čállojuvvon reseapttain. Juos dárbbašat reseaptta dákkár dálkasii, bivdde reseaptta báikkálaš doaktáris.

Juos mátkkoštat Schengen-guvlui ja fievrridat fárustat narkotihkkan klassifiserejuvvon dálkasa, váldoáššis guovddášnearvavuogádahkii váikkuheaddji dálkasiid (PKV-dálkasat) dehe psykotrohpalaš dálkasiid, dus galget leat fárustat Schengen-duođaštus (suomagillii). Suomas don oaččut dan apteaikkas.

Narkotihkkan klassifiserejuvvon dálkasiid lobálaš buktinmearri (suomagillii) Supmii lea unnit go eará dálkasiid.