Statistihkka ja dutkandiehtu

Dearvvašvuohtafuolahusa bálvalusain, daid geavahusas, oažžumis, goluin sihke oppalaččat sosiáladorvovuogádagain ja –ovdamuniin čoggojuvvo diehtu álbmotlaččat ja EU-dásis. Máŋggat álbmotlaš eiseválddit ja riikkaidgaskasaš institušuvnnat fállet statistihkaid.


Rájiid rasttildeaddji dearvvašvuohtafuolahusa statistihkka. Áel:a statistihkka earret eará eurohpalaš buohccedikšungoartta meriin, olgoriikkain šaddan dearvvašvuohtafuolahusa goluin ja daid buhtadusain sihke ovdalobiin. Dasa lassin sáhtát lohkat statistihkkadieđuid iešdoaibmi bátnedikšumii ohcaleamis olgoriikkaide.

Dearvvašvuođa ja buresbirgejumi lágádus (DBL) čohkke statistihkaid ja registtardieđuid sosiála- ja dearvvašvuohtafuolahusa organisašuvnnain, mat barget Suomas. Dieđut čoggojuvvojit earret eará almmolaš dearvvašvuohtafuolahusa dikšumii beassamis.

Sotkanet.fi –fierbmebálvalusas gávnnat statistihka álbmoga dearvvašvuođas ja buresbirgejumis sihke bálvalanvuogádaga doaibmamis sihke riikkaidgaskasaš veardidandieđuid.

Kelasto lea Áel:a statistihkkafuorká, mas oaččut dieđuid Áel:a dikšun sosiáladorvvus.

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) lea EU-riikkaid oktasaš sosiáladorvvu diehtovuogádat. Dat doallá sisttis veardidangelbbolaš áigge dási dieđuid sosiáladorvovuogádagain. Diehtu lea eŋgelas-, fránskka- ja duiskkagillii.

Buohccevahátstatistihkka Suomas šaddan buohccevahágiin fállá Buohccedáhkádusguovddáš (BVG).